Forumlar > Pardus-Linux.org > Güncel (Sosyal medya ve gerçekler.)
enki kullanıcısının resmi

enki

Kayıt: 05/07/2005

Sosyal medya ve gerçekler.

Bütün dünyada geniş kitlelerin, bilgiye erişim, saydamlık ve yönetime katılım talebine paralel olarak; İnternet ve sosyal medya, bireyin gelişmesi, topluma katılması ve demokrasi için vazgeçilmez olmuştur. BM ve bazı uluslararası kuruluşlar da, İnternet'i, ifade ve basın özgürlüğünün temel aracı olarak ilan etmişlerdir. Hal böyle iken, Baromuzun, varlığının bir gereği olarak, hukukun ve insan haklarının yanında taraf olduğu Gezi Parkı sürecinde, korkutma ve yıldırma amacıyla başlayan cadı avında, yurttaşların Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin takip edildiği, sosyal medya siteleri üzerinde dile getirdikleri fikir ve beyanların ve benzeri İnternet sitelerinden elde edilen verilerin, yürütülecek kamu davasında delil olarak gösterileceği, yetkili ağızlarca ifade edilmektedir. Bu kapsamda yurt dışında faaliyet gösteren bu türlü yabancı ticaret firmaları muhatap alınmakta, IP adreslerini paylaşmamakla suçlanmakta ve günah keçisi ilan edilmektedir. Ankara Barosu Bilişim Hukuku Kurulu, delillerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde, usulsüz yapılan yargılama faaliyetlerinin hükme esas alınmasının mümkün olmaması gerektiği ceza yargılamalarına ilişkin olarak, bu şekilde uygulamalar geliştirilmesini endişeyle izlemekte ve delil niteliği taşımayan verilerle kişilerin mahkûm edilmesini önlemeyi kendine görev addetmektedir.
Ülkemizde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile İnternet'te işlenen suçlar ile mücadele edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre erişim sağlayıcı, sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadelede, delillerin neler olabileceğinin de açıkça düzenlendiği 5651 sayılı Kanun’a göre ancak erişim sağlayıcısından elde edilen trafik bilgilerinin delil olarak kullanılması gerekmektedir. CMK uyarınca, bir suç soruşturmasında, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, mahkeme kararıyla şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılabilir. Kişilerin bilişim donanımlarına el konulması için başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması şartı aranmasına rağmen, yürütülen soruşturmalarda isnat edilen fiillerin, başka deliller olmadan sadece şüphelinin bilişim donanımları ile ispat edilmesi de mümkün değildir. Özellikle bu isnatlar arasında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçunun yer aldığı da gözetilirse…
Netice itibarı ile basında yer aldığı şekliyle, Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde yer alan beyanlardan, doğrudan şüpheliye gidilmesi; erişim sağlayıcılardan elde edilen trafik bilgileri yerine sosyal paylaşım sitelerinden doğrudan ve usule aykırı olarak elde edilen, şüphelilere ait IP bilgilerinin delil olarak değerlendirilmesi gibi uygulamalar hukuka aykırıdır. Usul hukukumuz uyarınca, uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmalar istinabe kuralları ile yapılabilir. Dolayısıyla Facebook, Twitter gibi şirketlerden veri elde edilmesi gerektiğinde, doğrudan firmalardan değil, ABD yargı mercilerinden talep edilmelidir. Ve ayrıca, uluslararası istinabe ile bu şekilde elde edilecek veriler, nitelik olarak da CMK, TCK, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmalıdır, aksi halde bu verilerin de delil olarak kullanılması mümkün değildir. Ancak bu şekilde, ceza yargılamasında kullanılamayacak mahiyetteki verilere dayanılarak yapılan gözaltına alma, tutuklama gibi kişi hürriyetini kısıtlayan uygulamaların önüne geçilebilir ve bu işlemlerden doğan mağduriyetlere son verilebilir.

Av.Nihad Karslı

Top